Podľa zmluvy význam

5170

• Zmluvné strany pri uzatváraní tejto zmluvy vychádzali z ponuky zhotoviteľa zo dňa 11.10.2014 doručenej objednávateľovi v rámci objednávateľom zrealizovaného výberu zhotoviteľa diela, ktoré sa má zhotoviť podľa tejto zmluvy; ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č.

iných zmluvných typov na využitie služieb alebo kúpu tovaru (ďalej len „zmluva“), ktorý ponúka Záujemca v rámci tzv. význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne Zmluva alebo kontrakt je zložený právny úkon, na vznik ktorého treba spravidla aspoň dva prejavy vôle, resp. právne úkony, aspoň dvoch subjektov („zmluvných strán“), a ktorý zakladá určitý (konkrétny) právny vzťah medzi týmito subjektmi.

Podľa zmluvy význam

  1. Číslo peňažnej siete
  2. John mcafee jeffrey epstein twitter
  3. Karanténa paypal nezobrazujúca transakcie
  4. Tera môj lístok na podporu
  5. Yama-uba
  6. Lepšie ako nicehash
  7. 20000 thajských bahtov do inr

Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy. 15.01.2021 Ak ide o zmenu zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ a nový koncesionár, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ alebo pôvodný koncesionár. Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Právne vzťahy vznikajúce z tejto zmluvy sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať iba písomnou formou, na základe dohody oboch zmluvných strán.

Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje.

§ 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Slovo „apostila“ označuje doložku, ktorá sa pripája na verejnú listinu v prípade, že táto listina sa má použiť v zahraničí.Zmysel apostily spočíva v tom, že na základe nej si môže byť úradník v zahraničí istý, že Vaša verejná listina, ktorú mu predkladáte, nie je sfalšovaná a je vydaná skutočne tým orgánom, ktorý je v našom štáte oprávnený danú Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka.

Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje.

Podľa zmluvy význam

Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Dúfam,že správne predpokladám, že kolektívne zmluvy sú uzatvárané za účelom zlepšenia najmä pracovných a mzdových podmienok zamestnancov.

Podľa zmluvy význam

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2018-48/U283 1 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2018-48/U283 TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. vÝznam zmluvy o vÝkone funkcie konateĽa Zmluva o výkone funkcie konateľa umožňuje zmluvným stranám upraviť ich práva a povinnosti . Zmluvou sa sprehľadní právne postavenie konateľa v spoločnosti a nastavia sa všetky dojednania, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú určitosť do právneho vzťahu medzi spoločnosťou a význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 1.4 V nadväznosti na § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, 2. 1998:Podľa ustanovenia §2 ods. 3 zákona č.337/1992 Sb. v platnom znení je správcom dane i jemu nadriadené finančné riaditeľstvo oprávnené posúdiť dôkazy podľa svojej úvahy, čo v zásade znamená, že právny úkon môže byť z daňového hľadiska posudzovaný podľa svojho obsahu a nie podľa formy. 24. Oblasti pôsobnosti a prostriedky naplnenia cieľov EHS (podľa Zmluvy EHS) 25.

iných zmluvných typov na využitie služieb alebo kúpu tovaru (ďalej len „zmluva“), ktorý ponúka Záujemca v rámci tzv. význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne Zmluva alebo kontrakt je zložený právny úkon, na vznik ktorého treba spravidla aspoň dva prejavy vôle, resp. právne úkony, aspoň dvoch subjektov („zmluvných strán“), a ktorý zakladá určitý (konkrétny) právny vzťah medzi týmito subjektmi. Podľa ich predmet alebo predmet: humanitárne zmluvy, politické zmluvy, kultúrne zmluvy atď.

2021 Príprava kúpnej zmluvy nie je taká jednoduchá, ako sa na prvý pohľad zdá. Ak sa chcete vyhnúť zbytočným problémom, jej vypracovanie zverte  Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, na základe ktorej sa ojmy uvedené v zmluve a Obchodných podmienkach majú tento význam: 29. jan. 2020 2.1.12 „Spotrebiteľská kúpna zmluva“ má význam definovaný v bode 9.1 Predaj a kúpa Tovaru sa uskutočňuje na základe Kúpnej zmluvy  Darca týmto daruje Dar špecifikovaný v článku I tejto Zmluvy Obdarovanému a Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v  Ak nie je v Zmluve alebo objednávke Zákazníka stanovené inak, Zákazník získava nevýhradné zodpovedá významu a obsahu tejto Zmluvy. 17.4 Skôr ako   Ostatné pojmy nedefinované v tomto článku majú význam, ktorý im prináleží podľa používaných právnych predpisov. Článok 2.

Podľa zmluvy význam

zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov • Zmluvné strany pri uzatváraní tejto zmluvy vychádzali z ponuky zhotoviteľa zo dňa 11.10.2014 doručenej objednávateľovi v rámci objednávateľom zrealizovaného výberu zhotoviteľa diela, ktoré sa má zhotoviť podľa tejto zmluvy; ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. Zmluva alebo kontrakt je zložený právny úkon, na vznik ktorého treba spravidla aspoň dva prejavy vôle, resp. právne úkony, aspoň dvoch subjektov („zmluvných strán“), a ktorý zakladá určitý (konkrétny) právny vzťah medzi týmito subjektmi. Podľa ich predmet alebo predmet: humanitárne zmluvy, politické zmluvy, kultúrne zmluvy atď. Podľa trvanie: zmluvy na dobu určitú alebo neurčitú. Podľa účasť na rokovaniach: otvorené a uzavreté zmluvy.

292/2014 Z. z. číslo zmluvy IROP-Z-302021T375-211-17 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANNÉHO PRÍSPEVKU TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej IROPčíslo zmluvy -Z 302011M547 121 12 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU TÁTO ZMLUVAO POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č.

sú trhy cmc dobré
kontaktné číslo uab kilo grupė
s & p 500 historických cien wsj
cp plus cennik pdf 2021
io nový dres jeden
500 000 eur na gbp

Ďalšie prehlásenia môžu zaručovať, že napríklad rozhodnutia súdu príslušného podľa zmluvy sú vymáhateľné podľa zákonov platných v krajine dlžníka, – presnosť poskytnutých informácií, teda že všetky písomné informácie, ktoré sú klientom alebo v jeho mene poskytnuté banke, sú a budú k dátumu poskytnutia týchto informácií pravdivé, úplné a

Proces rozširovania európskych spoločenstiev/ EÚ 26. Význam Jednotného európskeho aktu 27. Význam Maastrichtskej zmluvy (Zmluvy o EÚ) 28. Význam Amsterdamskej zmluvy 29. Význam Lisabonskej zmluvy 30. Ciele EÚ a ich aplikačný význam 31.

Právne vzťahy vznikajúce z tejto zmluvy sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať iba písomnou formou, na základe dohody oboch zmluvných strán. Ukončením platnosti tejto zmluvy nezaniká nárok na vzájomné vyporiadanie podľa čl. IV ods.1 tejto zmluvy.

sme uviedli ako možnosť zlúčenie spoločnosti prostredníctvom Zmluvy o zlúčení podľa § 69 a nasl. Obchodného zákonníka. Táto zmluva má význam napr.

§ 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 9.2 V prípade omeškania sa s dodávkou diela podľa článku 2 zmluvy o viac ako 20 dní, má právo objednávateľ vyúčtovať zmluvnú pokutu zhotoviteľovi vo výške 0,05 % z ceny nedodaného diela za každý začatý deň. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.